Ochrana osobných údajov a súbory cookies

1. Úvod
Tieto podmienky Ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na zákazníkov MADE group,s.r.o. a používateľov našich on-line služieb. Ak sa uchádzate o prácu v MADE group,, tieto podmienky sa vás netýkajú.
Spoločnosť MADE group pracuje tak, aby bolo vaše súkromie pri využívaní našich služieb chránené. Práve preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Prípadné zmeny podmienok Ochrany osobných údajov nájdete na našich webových stránkach.
Na základe vašej Registrácie na webovej stránke Služby a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), je spoločnosť MADE group,s.r.o., ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať vaše osobné údaje uvedené vo vašom Účte počas celej doby trvania vášho účtu.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

A. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
B. Zoznam osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, pohlavie a vek - dobrovolne)
C. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
D. Príjemcovia sú Slovenská pošta,a.s. a DPD Parcel Services,s.r.o.
E. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
F. Doba uchovávania osobných údajov – (osobné údaje sa uchovávajú po celú dobu registrácie, pokiaľ zákazník nepožiada o zrušenie registrácie - tento postup je nevyhnutný pre získavanie zliav a zjednodušeného opätovného prístupu ku kontu a objednávkam)
G. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.


2. Ako vaše osobné údaje používame?
Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas s tým, že zhromaždené údaje budeme využívať k tomu, aby sme plnili svoje záväzky voči vám a aby sme Vám poskytli službu, ktorú očakávate. Vaše údaje potrebujeme k nasledujúcim účelom:
•    vytvoriť váš osobný účet u MADE group (napr. vaše meno a adresa)
•    spracovať vašu objednávku prostredníctvom našich on-line služieb (napr. vaše meno, adresa, dátum narodenia a pod.)
•    zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms správ (napr. číslo vášho mobilného telefónu)
•    zasielať vám obchodné ponuky, ako sú newslettery a katalógy (napr. váš email, vaše meno a poštová adresa)
•    kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vašich objednaných položiek (napr. telefónne číslo, adresa)
•    zodpovedať vaše otázky a informovať vás o nových a zmenených službách (napr. váš email)
•    informovať výhercov súťaží usporiadaných cez internet (napr. váš email, meno, domáca adresa, telefónne číslo)
•    spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku (napr. meno, adresa, dátum narodenia)
•    analyzovať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli relevantné obchodné ponuky a informácie (napr. meno, nákupné zvyklosti)
•    váš vek z dôvodu právnych predpisov vzťahujúcich sa na nakupovanie cez internet (napr. dátum narodenia)
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné právne predpisy prikazujúce uchovávať údaje, ako je pretrvávajúci zmluvný vzťah.


3. Aké máte práva?
Máte právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili, alebo odstránili. Raz za rok máte právo požadovať písomnú dokumentáciu o osobných údajoch, ktoré o vás máme v našich saldokontách. O tento dokument žiadajte na info@madegroup.sk. Svoj súhlas s tým, aby sme využívali vaše údaje pre obchodné účely (t.j. zasielanie newsletterov alebo ponúk na váš email) môžete kedykoľvek odvolať.


4. Kto má prístup k údajom?
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodu mimo skupiny red MADE group. Údaje, ktoré tretím stranám poskytneme, napríklad doručovateľom za účelom doručenia tovaru, sú využívané výlučne na splnenie záväzkov spoločnosti MADE group voči vám. Spoločnosť red MADE môže vaše osobné údaje poskytnúť organizáciám, ako sú agentúry hodnotiace bonitu klienta či agentúry na vymáhanie pohľadávok, za účelom ratingu, overenia totožnosti a vymoženia dlhu.


5. Ako vaše osobné údaje chránime?
Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, apod. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Chránime vaše údaje pomocou šifrovania.


6. Cookies
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. MADE group používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vaše návštevy vybraných internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Existujú dva druhy cookies – dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené ako súbory vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 12 mesiacov. Dočasné cookies sú uložené len dočasne a automaticky sa vymažú hneď po skončení používania prehliadača internetu. Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Dočasné cookies používame, keď využívate funkciu filtrovania produktov alebo na overenie vášho prihlásenia.
Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať a vymazať cookies, si pozrite v časti vášho prehliadača internetu "Pomocník". Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo obdržať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Prosím, pamätajte, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky funkcie stránky.
Cookies tretích strán
Cookies tretích strán používame na zber štatistík v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako je Google Analytics a Coremetrics. Použité cookies sú v oboch prípadoch dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 24 mesiacov.
Odkazy
Stránky hm.com a aplikácia H&M môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsahu týchto webových stránok. Tieto odkazy poskytujeme iba na uľahčenie vyhľadávania informácií o konkrétných témach ľuďom, ktorí navštevujú naše stránky.


7. Autorské práva
Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti MADE group,s.r.o..


8. Kontrola osobných údajov
MADE grouo,s.r.o.
Čepenská 1214/29
926 01  Sereď